Επιλογή Σελίδας

35SD10-47B Solenoid Directional Valve

Ως ένας από τους κατασκευαστές, προμηθευτές και εξαγωγείς υδραυλικών κυλίνδρων μηχανικών προϊόντων, προσφέρουμε υδραυλικούς κυλίνδρους και πολλά άλλα προϊόντα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ταχυδρομείο:[email protected]

Κατασκευαστής προμηθευτής εξαγωγέας υδραυλικών κυλίνδρων.

35SD10-47B Solenoid Directional Valve

The 35SD10-47B solenoid directional valve is a critical component in hydraulic systems, offering precise control and efficient fluid direction. With its advanced design and reliable performance, this valve plays a crucial role in various industries, from manufacturing and automation to construction and agriculture. Whether you need to direct the flow of hydraulic fluid or control the movement of hydraulic actuators, the 35SD10-47B solenoid directional valve provides the control and efficiency you require.

The 35SD10-47B solenoid directional valve is an essential component for precise control and efficient fluid direction in hydraulic systems. With its precise control capabilities, efficient fluid direction, robust construction, and versatility, this valve offers the reliability and performance required in a wide range of applications. By following the recommended usage methods and maintenance practices, you can ensure optimal performance and extend the lifespan of your 35SD10-47B solenoid directional valve. Invest in this high-quality valve today and experience enhanced control and efficiency in your hydraulic system.

35SD10-47B Solenoid Directional Valve Characteristics:

 • Precise Control: The 35SD10-47B solenoid directional valve allows for accurate and responsive control over the flow of hydraulic fluid. With its solenoid-actuated design, it provides quick and precise switching between different flow paths, enabling precise control of hydraulic actuators and other hydraulic components.
 • Efficient Fluid Direction: This valve efficiently directs the flow of hydraulic fluid, ensuring optimal performance and energy efficiency in hydraulic systems. By directing the fluid to the desired path, it enables smooth and controlled movement of hydraulic actuators, reducing energy waste and increasing overall system efficiency.
 • Robust Construction: The 35SD10-47B solenoid directional valve is built to withstand demanding hydraulic applications. With its sturdy construction and high-quality materials, it offers durability and reliability even in harsh operating conditions. This valve is designed to provide long-lasting performance and minimal maintenance requirements.
 • Versatility: This solenoid directional valve is highly versatile and can be used in a wide range of hydraulic systems and applications. Whether you need it for industrial machinery, mobile equipment, or agricultural machinery, the 35SD10-47B solenoid directional valve offers flexibility and adaptability to suit various requirements.

35SD10-47B Solenoid Directional Valve Parameter:

Rated pressure 240 bar(3000 psi)
Peak flow 22.7 L/min (6 gpm)
Fluid Mineral-based or synthetics with lubricating properties
Fluid temperature range ℃ -54 to 107 ℃ (Polyurethane seals)
-40 to 100 ℃ (Buna N seals)
-26 to 204 ℃ (Fluorocarbon seals)
Viscosity range 7.4 to 420 mm2/s
Degree of contamination The minimum pollution level is ISO4406 level 18/16/13, and level 15/13/11 is recommended to prolong the service life
Internal Leakage ≤ 328 mL/min@207bar
Cavity VC10-4
Coil Duty Rating Continuous from 85% to 115% of nominal voltage
Initial Coil Current Draw at 20℃ E-coil 1.7A at 12VDC; 0.85A at 24VDC
D-coil 1.67A at 12VDC; 0.83A at 24VDC
Minimum pull-in voltage 85% of nominal at 240 bar

35SD10-47B Solenoid Directional Valve Advantages:

• Continuous-duty rated coil
• Cartridges are voltage interchangeable
• Optional waterproof E-Coils rated up to IP69K
• Efficient wet-armature construction
• Industry common cavity
• Hardened parts for long life

Usage Method Of 35SD10-47B Solenoid Directional Valve:

Using the 35SD10-47B Solenoid Directional Valve is straightforward, following these general steps:

 1. Mounting: Install the valve securely in the designated location within your hydraulic system, ensuring proper alignment and connection to the hydraulic lines. Follow the manufacturer’s guidelines for specific mounting instructions.
 2. Electrical Connection: Connect the solenoid valve to the appropriate power source, following the manufacturer’s electrical wiring diagram. Ensure proper polarity and electrical connections for correct valve operation.
 3. Fluid Connections: Connect the hydraulic lines to the valve ports, ensuring proper alignment and tight connections. Use high-quality fittings and seals to prevent leaks and ensure efficient fluid transfer.
 4. Valve Operation: Control the operation of the 35SD10-47B solenoid directional valve using the electrical control signals. Depending on the desired flow path and hydraulic actuator movement, send the appropriate electrical signals to the solenoid to switch the valve position.

How To Remove A Stuck Delta Shower Valve Cartridge?

Removing a stuck Delta shower valve cartridge can be a challenging task, but with the right tools and techniques, you can successfully remove it. Here’s a step-by-step guide to help you through the process:

 1. Gather the necessary tools: You will need a Philips screwdriver, adjustable pliers, and a cartridge removal tool (available at hardware stores).
 2. Turn off the water supply: Locate the main water supply for your shower and shut it off to prevent any water flow while you work on removing the cartridge.
 3. Remove the handle and trim: Use a screwdriver to remove the screw holding the handle in place. Once the screw is removed, gently pull the handle off. Next, remove any trim or decorative covers that may be hiding additional screws.
 4. Remove the cartridge retaining clip: Look for a retaining clip that secures the cartridge in place. It is usually located near the top of the cartridge. Use pliers to carefully remove the clip by squeezing and pulling it out.
 5. Use a cartridge removal tool: Insert the cartridge removal tool into the cartridge body. The tool is designed to grip onto the cartridge and provide leverage for removal. Rotate the tool counterclockwise to loosen the cartridge.
 6. Apply penetrating oil: If the cartridge is still stuck, you can try applying a small amount of penetrating oil, such as WD-40, around the edges of the cartridge. Allow the oil to sit for a few minutes to help loosen any mineral deposits or corrosion that may be causing the cartridge to stick.
 7. Use pliers for stubborn cartridges: If the cartridge still won’t budge, you can use adjustable pliers to grip the cartridge stem firmly. Turn the pliers counterclockwise while applying gentle pressure to loosen the cartridge. Be careful not to exert too much force as it may damage the valve body.
 8. Pull out the cartridge: Once the cartridge is loose, you should be able to pull it straight out of the valve body using your hands. If necessary, use the pliers to grip the cartridge and pull it out completely.
 9. Clean the valve body: Take a moment to clean any debris or mineral buildup from the valve body. Use a soft cloth or a toothbrush to gently scrub away any residue.
 10. Install a new cartridge: If you were removing the cartridge for replacement, now is the time to install a new one. Align the new cartridge with the valve body and push it in firmly until it is fully seated.
 11. Reassemble the shower valve: Follow the reverse steps to reassemble the shower valve. Install the cartridge retaining clip, replace the trim, and secure the handle back in place with the screw.
 12. Turn on the water supply: Once everything is reassembled, turn on the main water supply and test the shower to ensure proper functioning.

Ικανότητα & χωρητικότητα του εργοστασίου:

(1) Συναρμολόγηση

Διαθέτουμε μια πρώτης τάξεως ανεξάρτητη πλατφόρμα συναρμολόγησης έρευνας και ανάπτυξης. Το εργαστήριο παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων διαθέτει τέσσερις ημιαυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ανυψωτικών κυλίνδρων και μία αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης κυλίνδρων κλίσης, με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τεμαχίων. Το εργαστήριο ειδικών κυλίνδρων είναι εξοπλισμένο με διάφορες προδιαγραφές ενός ημιαυτόματου συστήματος συναρμολόγησης καθαρισμού με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 και εξοπλισμένο με διάσημο εξοπλισμό κατεργασίας CNC, ένα κέντρο κατεργασίας, έναν ειδικό εξοπλισμό επεξεργασίας κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας, μια μηχανή συγκόλλησης ρομπότ, μια αυτόματη μηχανή καθαρισμού, μια αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης κυλίνδρων και μια αυτόματη γραμμή παραγωγής βαφής. Υφιστάμενος κρίσιμος εξοπλισμός άνω των 300 σετ (σετ). Η βέλτιστη κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων του εξοπλισμού διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας των προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

(2) Κατεργασία

Το εργαστήριο κατεργασίας είναι εξοπλισμένο με ένα προσαρμοσμένο κέντρο τόρνευσης με κεκλιμένη ράγα, κέντρο κατεργασίας, μηχανή λείανσης υψηλής ταχύτητας, ρομπότ συγκόλλησης και άλλο συναφή εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να χειριστεί την επεξεργασία κυλινδρικών σωλήνων με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 400 mm και μέγιστο μήκος 6 μέτρων.

(3) Συγκόλληση

(4) Βαφή και επίστρωση

Με μικρές και μεσαίες αυτόματες γραμμές επίστρωσης χρωμάτων με βάση το νερό, για την επίτευξη αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης ρομπότ και αυτόματου ψεκασμού, η ικανότητα σχεδιασμού 4000 τεμαχίων ανά βάρδια,
Διαθέτουμε επίσης μια ημιαυτόματη γραμμή παραγωγής χρωμάτων για μεγάλους κυλίνδρους που τροφοδοτείται από μια αλυσίδα ισχύος, με δυνατότητα σχεδιασμού 60 κιβωτίων ανά βάρδια.

(5) Δοκιμές

Διαθέτουμε πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμαστικές κλίνες για να διασφαλίσουμε ότι η απόδοση του κυλίνδρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

 

 

We are one of the best hydraulic cylinder manufacturers. We can offer comprehensive hydraulic cylinders. We also provide corresponding γεωργικά κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε εξάγει τα προϊόντα μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και έχουμε κερδίσει μια καλή φήμη λόγω της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαπραγματευτούν τις επιχειρήσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστείτε μαζί μας!

 

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR:

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR με τα εξής

Πώς λειτουργεί ο υδραυλικός κύλινδρος περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος;

Υδραυλικός κύλινδρος Εφαρμογή:

Δύο βασικοί τύποι και αρχές λειτουργίας του υδραυλικού κυλίνδρου:

elEL