Επιλογή Σελίδας

35SD10-47D Solenoid Directional Valve

Ως ένας από τους κατασκευαστές, προμηθευτές και εξαγωγείς υδραυλικών κυλίνδρων μηχανικών προϊόντων, προσφέρουμε υδραυλικούς κυλίνδρους και πολλά άλλα προϊόντα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ταχυδρομείο:[email protected]

Κατασκευαστής προμηθευτής εξαγωγέας υδραυλικών κυλίνδρων.

35SD10-47D Solenoid Directional Valve

The 35SD10-47D solenoid directional valve is a powerful and reliable component designed to control hydraulic systems precisely. With its advanced features and robust construction, this valve ensures optimal fluid direction and control, making it an essential asset in various applications. Whether operating machinery, managing industrial equipment, or overseeing complex hydraulic systems, the 35SD10-47D solenoid directional valve delivers the precision and performance you need.

The 35SD10-47D solenoid directional valve is indispensable for achieving precise control and efficient fluid direction in hydraulic systems. With its exceptional control capabilities, efficient fluid movement, robust construction, and versatility, this valve delivers the reliability and performance needed across a range of applications. By following the recommended usage methods and maintenance practices, you can ensure optimal performance and extend the lifespan of your 35SD10-47D solenoid directional valve. Invest in this high-quality valve today and experience enhanced control and efficiency in your hydraulic system.

35SD10-47D Solenoid Directional Valve Characteristics:

 1. Precise Control: The 35SD10-47D solenoid directional valve offers exceptional control over the flow of hydraulic fluid. Its innovative design enables rapid and accurate switching between flow paths, ensuring precise control over hydraulic actuators and other components. With this level of control, you can achieve optimal performance and efficiency in your hydraulic system.
 2. Efficient Fluid Direction: This valve efficiently directs the flow of hydraulic fluid, ensuring smooth and controlled movement. Directing the fluid to the desired path minimizes energy loss, reduces system inefficiencies, and enhances overall productivity. The efficient fluid direction provided by the 35SD10-47D solenoid directional valve translates into cost savings and improved performance.
 3. Robust Construction: The 35SD10-47D solenoid directional valve boasts a sturdy construction and high-quality materials. Its robust design ensures durability and reliability, even in harsh operating environments. With this valve, you can count on consistent performance and minimal maintenance requirements.
 4. Versatility: The 35SD10-47D solenoid directional valve is highly versatile, making it suitable for various applications. Whether used in industrial machinery, mobile equipment, or agricultural systems, this valve easily adapts to different requirements. Its versatility allows seamless integration into various hydraulic systems, providing optimal control and performance.

35SD10-47D Solenoid Directional Valve Parameter:

Rated pressure 240 bar(3000 psi)
Peak flow 23 L/min (6 gpm)
Fluid Mineral-based or synthetics with lubricating properties
Fluid temperature range ℃ -54 to 107 ℃ (Polyurethane seals)
-40 to 100 ℃ (Buna N seals)
-26 to 204 ℃ (Fluorocarbon seals)
Viscosity range 7.4 to 420 mm2/s
Degree of contamination The minimum pollution level is ISO4406 level 20/18/14, and level 17/15/13 is recommended to prolong the service life
Internal Leakage ≤ 328 mL/min@207bar
Cavity VC10-4
Coil Duty Rating Continuous from 85% to 115% of nominal voltage
Initial Coil Current Draw at 20℃ E-coil 1.7A at 12VDC; 0.85A at 24VDC
D-coil 1.67A at 12VDC; 0.83A at 24VDC
Minimum pull-in voltage 85% of nominal at 207 bar (3000 psi)

35SD10-47D Solenoid Directional Valve Advantages:

• Continuous-duty rated coil
• Cartridges are voltage interchangeable
• Optional waterproof E-Coils rated up to IP69K
• Efficient wet-armature construction
• Industry common cavity
• Hardened parts for long life

Usage Method Of 35SD10-47D Solenoid Directional Valve:

Using the 35SD10-47D Solenoid Directional Valve is straightforward and follows these general steps:

 1. Mounting: Securely mount the valve in the designated location within your hydraulic system, ensuring proper alignment and connection to the hydraulic lines. Refer to the manufacturer’s guidelines for specific mounting instructions.
 2. Electrical Connection: Connect the solenoid valve to the appropriate power source, following the manufacturer’s electrical wiring diagram. Ensure correct polarity and establish secure electrical connections for seamless valve operation.
 3. Fluid Connections: Connect the hydraulic lines to the valve ports, ensuring proper alignment and tight connections. Use high-quality fittings and seals to prevent leaks and ensure efficient fluid transfer.
 4. Valve Operation: The 35SD10-47D solenoid directional valve’s operation is controlled using electrical control signals. The appropriate electrical signals are sent to the solenoid to switch the valve position, directing the flow of hydraulic fluid as needed.

How To Remove A Stuck Shower Valve Cartridge?

Removing a stuck shower valve cartridge can be a challenging task, but with the right tools and techniques, you can successfully remove it. Here’s a general step-by-step guide to help you through the process:

 1. Turn off the water supply: Locate the main water shut-off valve for the shower and turn it off. This will prevent any water flow while you work on removing the cartridge.
 2. Access the cartridge: Remove any handle, trim, or cover plates that may be covering the cartridge. This usually involves removing screws or clips that hold them in place. Set aside the removed components in a safe place.
 3. Determine the type of cartridge: Identify the type of shower valve cartridge you have. It could be a compression-style cartridge, a cartridge with a retaining clip, or a cartridge with a threaded collar.
 4. Compression-style cartridge removal: For compression-style cartridges, use pliers or an adjustable wrench to grip the cartridge stem and twist it counterclockwise. Apply firm and even pressure while turning to loosen the cartridge. Once it is loose, you should be able to pull it straight out.
 5. Cartridge with a retaining clip removal: If your cartridge has a retaining clip, locate the clip and use pliers to carefully remove it. Once the clip is removed, grip the cartridge stem with pliers or an adjustable wrench and twist it counterclockwise to loosen and remove it.
 6. Cartridge with a threaded collar removal: For cartridges with a threaded collar, use pliers or an adjustable wrench to grip the collar and turn it counterclockwise to loosen it. Once it is loose, you should be able to pull the cartridge straight out.
 7. Apply penetrating oil: If the cartridge is still stuck, you can try applying a small amount of penetrating oil, such as WD-40, around the cartridge body. Allow the oil to sit for a few minutes to help loosen any mineral deposits or corrosion that may be causing the cartridge to stick.
 8. Use a cartridge removal tool: If the cartridge remains stuck, you can try using a cartridge removal tool specifically designed for your shower valve brand. These tools provide additional leverage and grip to help remove stubborn cartridges. Follow the instructions provided with the tool to insert and secure it onto the cartridge, then twist it counterclockwise to loosen and remove the cartridge.
 9. Clean the valve body: Take a moment to clean any debris or mineral buildup from the valve body using a soft cloth or a toothbrush. Ensure that the valve body is clean and free from any obstructions before installing a new cartridge.
 10. Install a new cartridge: If you were removing the cartridge for replacement, now is the time to install a new one. Follow the manufacturer’s instructions for the specific cartridge model you have. The installation process typically involves aligning the cartridge properly and pushing it into the valve body until it is fully seated.
 11. Reassemble the shower valve: Reinstall any trim, handle, or cover plates that were removed earlier. Make sure all components are securely fastened and aligned according to the manufacturer’s instructions.
 12. Turn on the water supply: Once everything is reassembled, turn on the main water supply and test the shower to ensure proper functioning.

Ικανότητα & χωρητικότητα του εργοστασίου:

(1) Συναρμολόγηση

Διαθέτουμε μια πρώτης τάξεως ανεξάρτητη πλατφόρμα συναρμολόγησης έρευνας και ανάπτυξης. Το εργαστήριο παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων διαθέτει τέσσερις ημιαυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ανυψωτικών κυλίνδρων και μία αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης κυλίνδρων κλίσης, με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τεμαχίων. Το εργαστήριο ειδικών κυλίνδρων είναι εξοπλισμένο με διάφορες προδιαγραφές ενός ημιαυτόματου συστήματος συναρμολόγησης καθαρισμού με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 και εξοπλισμένο με διάσημο εξοπλισμό κατεργασίας CNC, ένα κέντρο κατεργασίας, έναν ειδικό εξοπλισμό επεξεργασίας κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας, μια μηχανή συγκόλλησης ρομπότ, μια αυτόματη μηχανή καθαρισμού, μια αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης κυλίνδρων και μια αυτόματη γραμμή παραγωγής βαφής. Υφιστάμενος κρίσιμος εξοπλισμός άνω των 300 σετ (σετ). Η βέλτιστη κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων του εξοπλισμού διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας των προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

(2) Κατεργασία

Το εργαστήριο κατεργασίας είναι εξοπλισμένο με ένα προσαρμοσμένο κέντρο τόρνευσης με κεκλιμένη ράγα, κέντρο κατεργασίας, μηχανή λείανσης υψηλής ταχύτητας, ρομπότ συγκόλλησης και άλλο συναφή εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να χειριστεί την επεξεργασία κυλινδρικών σωλήνων με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 400 mm και μέγιστο μήκος 6 μέτρων.

(3) Συγκόλληση

(4) Βαφή και επίστρωση

Με μικρές και μεσαίες αυτόματες γραμμές επίστρωσης χρωμάτων με βάση το νερό, για την επίτευξη αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης ρομπότ και αυτόματου ψεκασμού, η ικανότητα σχεδιασμού 4000 τεμαχίων ανά βάρδια,
Διαθέτουμε επίσης μια ημιαυτόματη γραμμή παραγωγής χρωμάτων για μεγάλους κυλίνδρους που τροφοδοτείται από μια αλυσίδα ισχύος, με δυνατότητα σχεδιασμού 60 κιβωτίων ανά βάρδια.

(5) Δοκιμές

Διαθέτουμε πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμαστικές κλίνες για να διασφαλίσουμε ότι η απόδοση του κυλίνδρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

 

 

We are one of the best hydraulic cylinder manufacturers. We can offer comprehensive hydraulic cylinders. We also provide corresponding γεωργικά κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε εξάγει τα προϊόντα μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και έχουμε κερδίσει μια καλή φήμη λόγω της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαπραγματευτούν τις επιχειρήσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστείτε μαζί μας!

 

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR:

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR με τα εξής

Πώς λειτουργεί ο υδραυλικός κύλινδρος περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος;

Υδραυλικός κύλινδρος Εφαρμογή:

Δύο βασικοί τύποι και αρχές λειτουργίας του υδραυλικού κυλίνδρου:

elEL