Επιλογή Σελίδας

35SD10-58C Solenoid Directional Valve

Ως ένας από τους κατασκευαστές, προμηθευτές και εξαγωγείς υδραυλικών κυλίνδρων μηχανικών προϊόντων, προσφέρουμε υδραυλικούς κυλίνδρους και πολλά άλλα προϊόντα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ταχυδρομείο:[email protected]

Κατασκευαστής προμηθευτής εξαγωγέας υδραυλικών κυλίνδρων.

35SD10-58C Solenoid Directional Valve

The 35SD10-58C solenoid directional valve is a cutting-edge component designed to provide precise control over hydraulic systems. With its advanced features and robust construction, this valve ensures optimal fluid direction and control, making it an indispensable tool for a wide range of applications. Whether you’re operating heavy machinery, managing industrial equipment, or overseeing complex hydraulic systems, the 35SD10-58C solenoid directional valve delivers the precision and performance you need.

The 35SD10-58C solenoid directional valve is a reliable and high-performance component for achieving precise control and efficient fluid direction in hydraulic systems. With its exceptional control capabilities, enhanced durability, efficient fluid direction, and versatility, this valve delivers the reliability and performance needed across a range of applications. By following the recommended usage methods and maintenance practices, you can ensure optimal performance and extend the lifespan of your 35SD10-58C solenoid directional valve. Invest in this high-quality valve today and experience enhanced control and reliability in your hydraulic system.

35SD10-58C Solenoid Directional Valve Characteristics:

 1. Precise Control: The 35SD10-58C solenoid directional valve offers exceptional control over the flow of hydraulic fluid. Its innovative design enables rapid and accurate switching between flow paths, ensuring precise control over hydraulic actuators and other components. With this level of control, you can achieve optimal performance and efficiency in your hydraulic system.
 2. Enhanced Durability: This valve is built to withstand demanding and prolonged use. Its sturdy construction and high-quality materials ensure durability and reliability, even in harsh operating environments. With the 35SD10-58C solenoid directional valve, you can rely on consistent performance and minimal maintenance requirements.
 3. Efficient Fluid Direction: The valve efficiently directs the flow of hydraulic fluid, ensuring smooth and controlled movement. Directing the fluid to the desired path minimizes energy loss, reduces system inefficiencies, and enhances overall productivity. The efficient fluid direction provided by the 35SD10-58C solenoid directional valve translates into cost savings and improved performance.
 4. Versatility: The 35SD10-58C solenoid directional valve is highly versatile and suitable for various applications. This valve seamlessly adapts to different requirements, whether used in construction equipment, material handling machinery, or industrial automation systems. Its versatility allows it to integrate smoothly into various hydraulic systems, providing optimal control and performance.

35SD10-58C Solenoid Directional Valve Parameter:

Rated pressure 240 bar (3500 psi)
Peak flow 19 L/min (5 gpm)
Fluid Mineral-based or synthetics with lubricating properties
Fluid temperature range ℃ -54 to 107 ℃ (Polyurethane seals)
-40 to 100 ℃ (Buna N seals)
-26 to 204 ℃ (Fluorocarbon seals)
Viscosity range 7.4 to 420 mm2/s
Degree of contamination The minimum pollution level is ISO4406 level 18/16/13, and level 15/13/11 is recommended to prolong the service life
Internal Leakage ≤ 328 mL/min@240 bar
Cavity VC10-4
Coil Duty Rating Continuous from 85% to 115% of nominal voltage
Initial Coil Current Draw at 20℃ E-coil 1.7A at 12VDC; 0.85A at 24VDC
D-coil 1.67A at 12VDC; 0.83A at 24VDC
Minimum pull-in voltage 85% of nominal at 207 bar

35SD10-58C Solenoid Directional Valve Advantages:

• Continuous-duty rated coil
• Cartridges are voltage interchangeable
• Optional waterproof E-Coils rated up to IP69K
• Efficient wet-armature construction
• Industry common cavity
• Hardened parts for long life

Usage Method Of 35SD10-58C Solenoid Directional Valve :

Using the 35SD10-58C solenoid directional valve is straightforward and follows these general steps:

 1. Mounting: Securely mount the valve in the designated location within your hydraulic system, ensuring proper alignment and connection to the hydraulic lines. Follow the manufacturer’s guidelines for specific mounting instructions.
 2. Electrical Connection: Following the manufacturer’s electrical wiring diagram, connect the solenoid valve to the appropriate power source. Ensure correct polarity and establish secure electrical connections for seamless valve operation.
 3. Fluid Connections: Connect the hydraulic lines to the valve ports, ensuring proper alignment and tight connections. Use high-quality fittings and seals to prevent leaks and ensure efficient fluid transfer.
 4. Valve Operation: Control the operation of the 35SD10-58C solenoid directional valve using electrical control signals. Send the appropriate electrical signals to the solenoid to switch the valve position, directing the flow of hydraulic fluid as needed.

How To Remove A Moen Shower Valve Cartridge?

To remove a Moen shower valve cartridge, follow these steps:

 1. Turn off the water supply: Locate the main water shut-off valve for the shower and turn it off. This will prevent any water flow while you work on removing the cartridge.
 2. Remove the handle and trim: Use a screwdriver to remove the screw holding the handle in place. Once the screw is removed, gently pull the handle off. Next, remove any trim or decorative covers that may be hiding additional screws.
 3. Identify the cartridge type: Moen shower valves can have different types of cartridges, such as the 1222, 1225, or 1224 cartridge models. Identify the specific cartridge model to ensure you have the right removal technique.
 4. Look for the cartridge retaining clip: Moen cartridges typically have a retaining clip that needs to be removed before the cartridge can be taken out. Locate the clip, which is a metal or plastic piece, and use pliers to carefully remove it by squeezing and pulling it out.
 5. Use pliers for stubborn cartridges: If the cartridge is still stuck, you can use adjustable pliers to grip the cartridge stem and twist it back and forth to loosen it. Be careful not to apply excessive force, as it may damage the valve body.
 6. Use a cartridge removal tool (optional): Moen also offers a cartridge removal tool called the Moen Cartridge Puller, which is specifically designed to remove Moen cartridges. Follow the instructions provided with the tool to insert and secure it onto the cartridge, then use it to apply steady and even pressure to remove the cartridge.
 7. Pull out the cartridge: Once the cartridge is loose, you should be able to pull it straight out of the valve body using your hands or pliers. If necessary, use pliers to grip the cartridge and pull it out completely.
 8. Clean the valve body: Take a moment to clean any debris or mineral buildup from the valve body using a soft cloth or a toothbrush. Ensure that the valve body is clean and free from any obstructions before installing a new cartridge.
 9. Install a new cartridge: If you were removing the cartridge for replacement, now is the time to install a new one. Moen cartridges are usually installed by aligning the tabs or grooves on the cartridge with the corresponding notches or slots in the valve body. Insert the cartridge and push it in firmly until it is fully seated.
 10. Reassemble the shower valve: Follow the reverse steps to reassemble the shower valve. Install the cartridge retaining clip (if applicable), replace the trim, and secure the handle back in place with the screw.
 11. Turn on the water supply: Once everything is reassembled, turn on the main water supply and test the shower to ensure proper functioning.

Ικανότητα & χωρητικότητα του εργοστασίου:

(1) Συναρμολόγηση

Διαθέτουμε μια πρώτης τάξεως ανεξάρτητη πλατφόρμα συναρμολόγησης έρευνας και ανάπτυξης. Το εργαστήριο παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων διαθέτει τέσσερις ημιαυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ανυψωτικών κυλίνδρων και μία αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης κυλίνδρων κλίσης, με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τεμαχίων. Το εργαστήριο ειδικών κυλίνδρων είναι εξοπλισμένο με διάφορες προδιαγραφές ενός ημιαυτόματου συστήματος συναρμολόγησης καθαρισμού με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 και εξοπλισμένο με διάσημο εξοπλισμό κατεργασίας CNC, ένα κέντρο κατεργασίας, έναν ειδικό εξοπλισμό επεξεργασίας κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας, μια μηχανή συγκόλλησης ρομπότ, μια αυτόματη μηχανή καθαρισμού, μια αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης κυλίνδρων και μια αυτόματη γραμμή παραγωγής βαφής. Υφιστάμενος κρίσιμος εξοπλισμός άνω των 300 σετ (σετ). Η βέλτιστη κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων του εξοπλισμού διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας των προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

(2) Κατεργασία

Το εργαστήριο κατεργασίας είναι εξοπλισμένο με ένα προσαρμοσμένο κέντρο τόρνευσης με κεκλιμένη ράγα, κέντρο κατεργασίας, μηχανή λείανσης υψηλής ταχύτητας, ρομπότ συγκόλλησης και άλλο συναφή εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να χειριστεί την επεξεργασία κυλινδρικών σωλήνων με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 400 mm και μέγιστο μήκος 6 μέτρων.

(3) Συγκόλληση

(4) Βαφή και επίστρωση

Με μικρές και μεσαίες αυτόματες γραμμές επίστρωσης χρωμάτων με βάση το νερό, για την επίτευξη αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης ρομπότ και αυτόματου ψεκασμού, η ικανότητα σχεδιασμού 4000 τεμαχίων ανά βάρδια,
Διαθέτουμε επίσης μια ημιαυτόματη γραμμή παραγωγής χρωμάτων για μεγάλους κυλίνδρους που τροφοδοτείται από μια αλυσίδα ισχύος, με δυνατότητα σχεδιασμού 60 κιβωτίων ανά βάρδια.

(5) Δοκιμές

Διαθέτουμε πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμαστικές κλίνες για να διασφαλίσουμε ότι η απόδοση του κυλίνδρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

 

 

We are one of the best hydraulic cylinder manufacturers. We can offer comprehensive hydraulic cylinders. We also provide corresponding γεωργικά κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε εξάγει τα προϊόντα μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και έχουμε κερδίσει μια καλή φήμη λόγω της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαπραγματευτούν τις επιχειρήσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστείτε μαζί μας!

 

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR:

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR με τα εξής

Πώς λειτουργεί ο υδραυλικός κύλινδρος περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος;

Υδραυλικός κύλινδρος Εφαρμογή:

Δύο βασικοί τύποι και αρχές λειτουργίας του υδραυλικού κυλίνδρου:

elEL