Επιλογή Σελίδας

Pin Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder

Ως ένας από τους κατασκευαστές, προμηθευτές και εξαγωγείς υδραυλικών κυλίνδρων μηχανικών προϊόντων, προσφέρουμε υδραυλικούς κυλίνδρους και πολλά άλλα προϊόντα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ταχυδρομείο:sales@hydraulic-cylinders.net

Κατασκευαστής προμηθευτής εξαγωγέας υδραυλικών κυλίνδρων.

Pin Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder

The pin joint two-stage telescopic hydraulic cylinder is a cutting-edge hydraulic element designed to provide efficient and reliable power transmission for a variety of industrial applications. With its innovative design, superior performance, and versatility, this hydraulic cylinder offers precise control and increased productivity. Whether used in construction, agriculture, or material handling, pin jonint two-stage telescopic hydraulic cylinders are designed to optimize the hydraulic operation and provide superior results.

CX series compact cylinders are used for clamping cylinders. Its installation is small. Our factory has advanced hydraulic equipment, including a vertical and horizontal machining center and medium and large hydraulic cylinders. Thin cylinder production technology is excellent.

Pin Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder Parameter:

Pin Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder Key Features and Benefits:

 1. Two-Stage Telescopic Design:
  • The Pin Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder features a two-stage telescopic design that increases stroke length while maintaining a compact retracted size.
  • This design provides flexibility in hydraulic applications where extended reach is required without sacrificing space constraints.
 2. Pin Joint Construction:
  • The cylinder incorporates pin joint construction, which enables smooth and synchronized movement of the telescopic stages.
  • The pin joint mechanism ensures operation stability, precision, and excellent load-bearing capacity.
 3. Precise Control:
  • This hydraulic cylinder offers exceptional control over extension and retraction, allowing precise positioning and efficient operations.
  • The precise control mechanism ensures smooth and controlled movement, enhancing overall productivity.
 4. High Load-Bearing Capacity:
  • The Pin Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder is engineered to handle heavy loads and demanding industrial applications.
  • It provides excellent load-bearing capacity, making it suitable for lifting, pushing, or pulling substantial weights.

Pin Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder Usage Method:

 1. Mounting and Installation:
  • Determine the appropriate installation location for the pin joint secondary telescopic hydraulic cylinder based on the specific requirements of your equipment or machine.
  • Ensure that the mounting surface is strong, level, and can safely support the weight and load of the cylinder.
 2. Hydraulic System Connection:
  • Connect the hydraulic cylinder to the hydraulic system using a compatible hydraulic hose or pipe.
  • Align and secure the connections properly to prevent leaks and ensure optimal performance.
 3. Operating the Cylinder:
  • Start the hydraulic system and start the movement of the two-stage telescopic hydraulic cylinder of the pin joint.
  • The hydraulic control system is used to precisely control the extension of the cylinder and improve the operating efficiency.

How To Replace Seals In Hydraulic Cylinder?

To remove a hydraulic cylinder from a chair, follow these steps:

 1. Prepare the Workspace:
  • Clear the area around the chair to create a safe and unobstructed workspace.
  • Place a protective covering or cloth on the floor to prevent damage to the chair or surrounding surfaces.
 2. Lower the Chair:
  • Use the chair’s adjustment lever or control mechanism to lower it to its lowest position.
  • This step ensures that the cylinder is fully compressed, making removing it easier.
 3. Locate the Cylinder:
  • Identify the hydraulic cylinder on the chair. It is typically located near the chair’s base and connects to the seat or the chair’s mechanism.
 4. Remove the Chair Seat:
  • If the chair seat is detachable, locate the mounting screws or bolts that secure it to the cylinder or chair base.
  • Use the appropriate tool, such as a screwdriver or wrench, to remove the screws or bolts.
  • Lift the seat off the chair, exposing the hydraulic cylinder.
 5. Support the Chair:
  • Since the chair will be unstable without the seat, provide support to prevent it from tipping over.
  • Use a sturdy object, such as a box or a wooden block, to prop up the chair’s remaining structure.
 6. Disconnect the Cylinder:
  • Examine the connection points between the hydraulic cylinder and the chair mechanism or base.
  • Depending on the chair design, you may find mounting brackets, clips, or screws securing the cylinder.
  • Remove any fasteners holding the cylinder in place using the appropriate tools.
  • Once the fasteners are removed, gently pull or wiggle the cylinder to detach it from the chair.
 7. Replace or Dispose of the Cylinder:
  • If you are replacing the hydraulic cylinder, ensure you have a compatible replacement that matches the specifications of the old cylinder.
  • If necessary, consult the chair manufacturer or a professional to obtain the correct replacement cylinder.
  • If you are disposing of the cylinder, follow your local regulations and guidelines for proper disposal.
 8. Reassemble the Chair:
  • Reattach the chair seat by aligning the screw holes and securing them with the appropriate screws or bolts if you removed the chair seat.
  • Ensure the seat is firmly attached and stable before using the chair again.

Ικανότητα & χωρητικότητα του εργοστασίου:

(1) Συναρμολόγηση

Διαθέτουμε μια πρώτης τάξεως ανεξάρτητη πλατφόρμα συναρμολόγησης έρευνας και ανάπτυξης. Το εργαστήριο παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων διαθέτει τέσσερις ημιαυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ανυψωτικών κυλίνδρων και μία αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης κυλίνδρων κλίσης, με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τεμαχίων. Το εργαστήριο ειδικών κυλίνδρων είναι εξοπλισμένο με διάφορες προδιαγραφές ενός ημιαυτόματου συστήματος συναρμολόγησης καθαρισμού με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 και εξοπλισμένο με διάσημο εξοπλισμό κατεργασίας CNC, ένα κέντρο κατεργασίας, έναν ειδικό εξοπλισμό επεξεργασίας κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας, μια μηχανή συγκόλλησης ρομπότ, μια αυτόματη μηχανή καθαρισμού, μια αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης κυλίνδρων και μια αυτόματη γραμμή παραγωγής βαφής. Υφιστάμενος κρίσιμος εξοπλισμός άνω των 300 σετ (σετ). Η βέλτιστη κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων του εξοπλισμού διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας των προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

(2) Κατεργασία

Το εργαστήριο κατεργασίας είναι εξοπλισμένο με ένα προσαρμοσμένο κέντρο τόρνευσης με κεκλιμένη ράγα, κέντρο κατεργασίας, μηχανή λείανσης υψηλής ταχύτητας, ρομπότ συγκόλλησης και άλλο συναφή εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να χειριστεί την επεξεργασία κυλινδρικών σωλήνων με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 400 mm και μέγιστο μήκος 6 μέτρων.

(3) Συγκόλληση

(4) Βαφή και επίστρωση

Με μικρές και μεσαίες αυτόματες γραμμές επίστρωσης χρωμάτων με βάση το νερό, για την επίτευξη αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης ρομπότ και αυτόματου ψεκασμού, η ικανότητα σχεδιασμού 4000 τεμαχίων ανά βάρδια,
Διαθέτουμε επίσης μια ημιαυτόματη γραμμή παραγωγής χρωμάτων για μεγάλους κυλίνδρους που τροφοδοτείται από μια αλυσίδα ισχύος, με δυνατότητα σχεδιασμού 60 κιβωτίων ανά βάρδια.

(5) Δοκιμές

Διαθέτουμε πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμαστικές κλίνες για να διασφαλίσουμε ότι η απόδοση του κυλίνδρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

 

 

Είμαστε ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές συμπαγών υδραυλικών κυλίνδρων. Μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένο απόθεμα συμπαγών υδραυλικών κυλίνδρων. Παρέχουμε επίσης αντίστοιχους γεωργικά κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε εξάγει τα προϊόντα μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και έχουμε κερδίσει μια καλή φήμη λόγω της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαπραγματευτούν τις επιχειρήσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστείτε μαζί μας!

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR:

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR με τα εξής

Πώς λειτουργεί ο υδραυλικός κύλινδρος περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος;

Υδραυλικός κύλινδρος Εφαρμογή:

Δύο βασικοί τύποι και αρχές λειτουργίας του υδραυλικού κυλίνδρου:

elEL